• Overview Basic Substances

Schematic overview of the Basic Substances. Flowchart of Qi, blood and body fluids in and between the different organs

  • Qi, Xue en Jinye
  • Pure / impure
  • Gu Qi / Kong Qi en Zong Qi
  • Zhen Qi / Wei Qi / Ying Qi
  • Yuan Qi
Language: Dutch
Material: A4 Paper Color Print

Overview Basic Substances

  • €3.75Tags: tcm, acupuncture, shen, zang, xin, gan, 3, gu, kong, qi, zhen, wei, ying, jinye, yuan, xue, pi, fei, dachang, xiaochang, dan, jiao, shang, zhong, xia, urine, meridians, basic, basic substances, substances, pure, impure, food, drink, air, wei qi, pang guan